ÚvodO společnosti Aktuality Dotace z OPŽP na úpravu krajiny

Dotace z OPŽP na úpravu krajiny

Operační program životní prostředí vyhlásil v rámci specifického cíle posílení přirozené funkce krajiny novou výzvu, prostřednictvím které jsou podporovány aktivity v oblastech vytváření a posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur či renaturace vodních toků a niv.
Prostřednictvím této výzvy je možno žádat o podporu na následující aktivity:

Aktivita 1.: Vytváření a posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (dotace 80 - 100 %):
Podporovanými aktivitami jsou:
-    vytváření a obnova tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží (rybníky 50 % dotace)
-    liniové a skupinové výsadby dřevin - stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy
-    obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem
-    založení a zlepšení biocenter a biokoridorů ÚSES

Aktivita 2.: Renaturace vodních toků a niv (dotace 80 – 100 %)
Podporovanými aktivitami jsou:
-    vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav
-    zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku

Aktivita 3.: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (dotace 75 %)
Podporovanými aktivitami jsou:
-    dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,
-    vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů
-    rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby

Příjem žádostí na výše zmíněné aktivity probíhá do 30.6. 2016. Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 250 000 Kč bez DPH. Bližší informace k těmto aktivitám naleznete v příloze.

Bližší informace:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Emeil: jurceka@rravm.cz
Tel: +420 739 719 638