ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na zateplení bytových domů z IROP

Dotace na zateplení bytových domů z IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu, zaměřenou na „Energetické úspory v bytových domech“. Celkem je pro žadatele připraveno 4,5 miliardy korun.

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Bytovým domem se rozumí dům se čtyřmi a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.

Žadateli mohou být vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících. Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu „Energetické úspory v bytových domech“ připraveno 1,35 mld. Kč, podíl národního spolufinancování činí 3,150 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. V závislosti na dosažených úsporách energie bude poskytována podpora až do výše 32,3 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Tato výzva je vyhlášena v rámci specifického cíle 2.5 IROP „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“.

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. prosince 2015 do 30. listopadu 2016.

Pokud Vás tato možnost získat finanční prostředky na budování a zvýšení kapacit předškolních zařízení zaujala, můžete kontaktovat ve věci nezávazné konzultace Vašeho záměru Mgr. Tomáše Jurčeku tel. 739 719 638,nebo RNDr. Otakara Prudila, tel. 737 565 954.