ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na povodňovou ochranu a zadržení vody v krajině

Dotace na povodňovou ochranu a zadržení vody v krajině

Operační program Životního prostředí aktuálně zveřejnil výzvu zaměřenou na zajištění povodňové ochrany intravilánu a Podporu preventivních protipovodňových opatření. Podporovány tak budou modernizace veřejných rozhlasů, pořízení digitálních povodňových plánů, systémy nakládání se srážkovými vodami či úpravy koryt toků.
Prostřednictvím výzvy ZAJIŠTĚNÍ POVODŇOVÉ OCHRANY INTRAVILÁNU je možné získat dotaci na:

- Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní atd.)
- Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků (např. plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž)
- Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (výstavba suchých nádrží (poldrů)
- Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Prostřednictvím výzvy PODPORA PREVENTIVNÍCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ je možné získat dotaci na:

- Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány (např. budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby)
- Analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření (např. zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,studie odtokových poměrů)

Podmínky dotací:
- Nejzazším datem pro podání žádostí je 31.5.2016
- Minimální způsobilé výdaje na projekt činí 200 000 Kč bez DPH
- Míra dotace je 85 % (70 % u varovných systémů)

Naše agentura je připravena, za férových podmínek, Vašemu záměru poskytnout kompletní dotační management a péči.

V případě zájmu o bližší informace můžete kontaovat:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Tel: +420 739 719 638
email: jurceka@rravm.cz