ÚvodO společnosti Aktuality Dotace na hasičské zbrojnice

Dotace na hasičské zbrojnice

V rámci programu IROP je aktuálně možno získat podporu na stanice integrovaného záchranného systému. Příjem žádostí bude probíhat  v termínu 1.7.2016 - 31.12.2017

Prostřednictvím této výzvy mohou obce, které zřizují jednotky požární ochrany (dle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), resp. jednotky sboru dobrovolných hasičů  kategorie II a III, podle přílohy zákona č.  133/1985 Sb., o požární ochraně, žádat dotaci na níže uvedené záměry:
- Výstavbu nových požárních stanic
- Změny stávající stavby (nástavba, přístavba) - střešní konstrukce a střešní plášť, výměna výplní vnějších otvorů stavby (okna, dveře, vrata).
- Stavební úpravy vnitřních prostor stávající stavby (administrativní, manipulační, skladovací prostory, podlahy, stropy)
- Vybudování zpevněných a manipulačních ploch v areálu stanice
- Úpravy venkovního prostranství v areálu stanice
- Vybudování nových či nezbytná rekonstrukce stávajících inženýrských sítí
- Pořízení technického a technologického vybavení staveb funkčně spjatého s nemovitostí

Výše popsané záměry musí být realizovány za účelem zvýšení odolnosti stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události (jedná se o sucha, povodně, sněhové srážky, orkány).

Do oblastí s výskytem těchto mimořádných událostí spadá rovněž Vaše obec.

Forma a výše dotace
Celková alokace je 2094 mil. Kč. Výše dotace u obcí je stanovena na 90 %. Minimální výdaje na projekt činí 1 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 300 mil. Kč. Výdaje spojené s realizací projektu mohou vzniknout nejdříve k 1.1. 2014(projektová dokumentace, nákup pozemku), projekt musí být ukončen do 31.12.2018 - projekty do 5 mil. Kč resp. do 31.12.2020 projekty nad 5 mil. Kč.

Bližší informace:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Email: jurceka@rravm.cz
Tel: +420 739 719 638