ÚvodO společnosti Aktuality Dotace OPŽP-zeleň dočerpání prostředků

Dotace OPŽP-zeleň dočerpání prostředků

Aktuálně je otevřená výzva na dočerpání finančních prostředků z Operačního programu životní prostředí. SFŽP v této poslední vývě rozdělí 200 mil. Kč na projekty v oblasti úpravy zeleně a péče o krajinu. Pokud má Vaše obec projekčně připravenou akci na některou z následujících oblastí: 1. regenerace a úprava veřejné zeleně v obci 2. Výsadba a úprava zeleně ve volné krajině 3. Sanace sesuvů a hydrogeologické průzkumy 4. Řešení vodního režimu a zadržování vody v krajině máte velkou šanci získat na tuto akci podporu až 85%. Podmínkou je, že projekt musí dokončen do konce letošního roku. Žádost o dotaci musí být předložena do 19.6.2015. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte RNDr. Otakar Prudila, tel. 737565954, prudil@rravm.cz
LXVI. výzva je určena pro žadatele s projekty, jež podporují biodiverzitu, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny a prevenci sesuvů, skalních zřícení a monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a také hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemních vod.

Obecné infomrace:
- příjem žádostí od 2.6. - 19.6.2015
- všechny výdaje musí být zrealizovány a proplaceny do konce roku 2015
- stavební povolení lze doložit bez nabytí právní moci (je nutné posléze doložit do 30 dnů)
- stejně tak není nutné dokládat s žádstosí souhlas orgánů památkové ochrany a stanovisko KÚ

Otevřené oblasti podpory:
podoblast 6.2  Podpora biodiverzity
-opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, zajišťování péče o chráněná území vč. evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů atd...
 
podoblast 6.3 Obnova krajinných struktur
-realizace opatření na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, příprava a realizace prvků USES, zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů), realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru atd...
- zde nemůže být podpořena obnova nebo výstavba vodních nádrží/poldrů
 
podoblast 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny
-opatření vedoucí k zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnově přirozených odtokových poměrů, k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní, realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi, k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, větrolamů,..) atd...
- podporu až 100 % mohou získat pouze projekty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu mokřadů a tůní
- spolufinancování u projektů budování a obnova malých vodních nádrží neobsažených v plánech oblastí povodí je min. 30 %
 
podoblast 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
-opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v UP dokumentaci, dále zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, dále výsadba vegetace v brownfields a odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve ZCHÚ nebo v Natuře 2000.
-podpora max. 75 %
 
 podoblast 6.6  Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorovaní geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů podzemních vod
- stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, provádění geologických a hydrogeologických prací vč. projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování pitnou vodou, vyhledávání  a průzkum možností řízené dotace podzemních vod, realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů, inventarizace sesuvů atd...
 
Kompletní přílohy žádostí budou obsahovat:
-Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele
-Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR
-Aktuální výpis z katastru nemovitostí (originál dokladu) z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy. Aktuální výpis a snímek katastrální mapy lze nahradit výpisem z internetové aplikace www.cuzk.cz.
-Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu
-Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí
-Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správ
-Stanovisko orgánu státní správy (obecní úřad obce s rozšířenou působností),
-Prohlášení žadatele, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy
-Stanovisko správce vodního toku k realizovanému opatření pro opatření zpracování studií podélných revitalizací toků a niv v rámci oblasti podpory 6.4, pokud je žadatelem jiný subjekt než správce vodního toku.