ÚvodO společnosti Aktuality Aktuální výzvy Operačního programu životní prostředí

Aktuální výzvy Operačního programu životní prostředí

Státní fond životního prostředí vyhlásil aktuální výzvu pro příjem žádostí v rámci operačního programu životní prostředí. Oblast podpory je zaměřena na zlepšování stavu přírody krajiny. Příjem žádostí probíhá od 23.9. do 24.11.2012.
Projekty je možné předkládat  na následující aktivity:
1.  realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadbu zeleně v krajině a ochranu půdy,
2.  příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability,
3.  zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy,
4.  realizace protipovodňových opatření, opatření vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů (úprava vodních toků, podpora přirozených rozlivů vody, drobné vodní nádrže bez chovu ryb, výstavba poldrů, apod.)
5.  realizace vodních staveb obsažených v plánech rozvoje příslušného povodí s cílem zlepšení morfologie vodních složek v krajině
6.  revitalizace, regenerace a výsadba zeleně v zastavěných částech obcí a měst
7.  ozelenění bývalých průmyslových, zemědělských a jinak nevyužívaných areálů
8.  stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů,
9.  provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou,
10.  inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci.
V rámci daného dotačního titulu je dotace 70 až 100% dle konkrétního opatření, pro podání žádosti je třeba mít připravenu technickou dokumentaci, položkový rozpočet a případná stanoviska dotčených orgánů.
Pokud Vás některá z těchto oblastí zaujala a máte zájem o bližší informace, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na uvedených kontaktech.

Detailni informace naleznete také na webových stránkách www.opzp.cz

RNDr. Otakar Prudil, tel. 737 565 954, prudil@rravm.cz