ÚvodO společnosti Aktuality Aktuálně vyhlášené dotační programy financované prostřednictvím státního rozpočtu na rok 2016 z Mini

Aktuálně vyhlášené dotační programy financované prostřednictvím státního rozpočtu na rok 2016 z Mini

Rádi bychom Vás  upozornili na aktuálně vyhlášené dotační programy financované prostřednictvím státního rozpočtu na rok 2016 z Ministerstev pro místní rozvoj a školství mládeže a tělovýchovy.

Jedná se o následující oblasti podpory:

 • A. Program cestování dostupně všem
 • B. Podpora obnovy a rozvoje venkova – pro obce do 3000 obyvatel
 • C. Fond rozvoje základních amatérských škol
 • D. Podpora územně plánovacích činností obcí

Jedná se o následující oblasti podpory:

A. Program cestování dostupně všem

Míra podpory: 50%, maximálně 5/10 mil. Kč

Termín podání žádosti o dotaci: do 15.1.2016

Podporované aktivity:

 • Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek,
 • Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu
 • Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky  cestovního.
 • Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel

B. Podpora obnovy a rozvoje venkova – pro obce do 3000 obyvatel

Míra podpory: 70%, nejvýše 400 tis., u komunikací 50% a 1mil. Kč

Termín podání žádosti o dotaci: do 15.1.2016

Podporované aktivity:

 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku – obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
 • Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci - Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, které jsou zaměřené na obnovu a údržbu  venkovské  zástavby a občanské  vybavenosti  (např.  školy, předškolní  zařízení, kulturní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci  nebo vybudování zařízení pro  volnočasové  aktivity (hřiště,  klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.)
 • Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova - prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů.
 • Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci - akce  zaměřené  na  obnovu  drobných sakrálních  staveb, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž.
 • Podpora obnovy místních komunikací - akce  zaměřené  na opravu  a  údržbu místních  komunikací, jejich  součásti a příslušenství, všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy. Nelze podpořit chodníky.

C. Fond rozvoje základních amatérských škol

Míra podpory: 85%, 2 až 30 mil. Kč

Termín podání žádosti o dotaci: do 21.12.2015

Podporované aktivity:

 • Rozvoj výukových kapacit základních a mateřských škol - dotace na realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných obcemi nebo svazky obcí zejména v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby nebo mateřských škol.

D. Podpora územně plánovacích činností obcí

Míra podpory: 80%, maximálně 400 tis. Kč

Termín podání žádosti o dotaci: do 15.1.2016

Podporované aktivity:

 • Zpracování územních plánů a studií - výdaje na zpracování územních plánů, regulačních plánů, vyhodnocení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí SEA, vyhodnocení vlivu na evropsky významnou  lokalitu  či  ptačí  oblast  soustavy  NATURA  2000, apod.

Bližší informace Vám rád poskytne RNDr. Otakar Prudil, tel. 737565954, email: prudil@rravm.cz.