ÚvodNaše služby

Operační program životního prostředí

Regionální poradenské informační místo Operačního programu životní prostředí

Na základě smlouvy o Dílo uzavřené se Státním fondem životního prostředí ČR provozuje Regionální rozvojová agentura Východní Moravy (RRA VM) Regionální poradenské a informační místo(RPIM) pro technickou a organizační podporu implementace Operačního programu životní prostředí se zaměřením na:
osy č. 2 a 3,  Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) ve Zlínském kraji.
osu 5. pro oblast Morava - kraje Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský

RRA VM v rámci technické asistence OPŽP poskytuje služby, které pomáhají při iniciaci a rozvoji a koordinaci projektových záměrů a projektů přijatelných zájemcům dotací, kteří nemají k dispozici odborný personál pro tuto činnost.

SFŽP pro tuto činnost využívá kapacity odborných organizací, které mají svá pracoviště v krajích, znají jejich prostředí, mají renomé a jsou schopny příjemcům služeb rychle a efektivně pomoci. Cílem této odborné pomoci je iniciovat kvalitní projekty, zlepšit jejich přípravu, navrhovat optimální a koordinovaná řešení a tím řádně a hospodárně využít finančních zdrojů OPŽP.

Tato odborná činnost je prováděna pro příjemce, kteří zvažují projektové záměry nebo už připravují projekty, které budou naplňovat globální cíl prioritní osy č. 2 a 3, tzn. zlepšovat kvalitu ovzduší, snižovat emise a realizovat udržitelné využívání zdrojů energie a prosazovat úspory energie.
Případně bude zaměřena na prioritní osu 5., která je zaměřena na omezování průmyslového znčištění a enviromentálních rizik.
Bližší informace lze nalézt na stránkách Operačního programu životní prostředí www.opzp.cz

Příjemci služeb jsou vymezeni v OP ŽP a v Implementačním dokumentu a jsou jimi obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky a obchodní společnosti obcí a měst, svazky obcí, kraje, státní organizace, neziskové organizace a podnikatelské subjekty.

Služby RPIM jsou zaměřeny na odborné poradenství a podporu při rozvoji projektů na území jednotlivých krajů v ČR a to zejména na:

  • žadatele o finanční podporu, kteří jsou specifikováni v aktuálním Implementačním dokumentu k OPŽP a v jednotlivých výzvách
  • finančně-technické poradenství pro příjemce podpory
  • iniciaci projektových záměrů
  • šíření odborných zkušeností a příkladů úspěšných realizací projektů
  • provádění odborných seminářů a školení k aktuálním výzvám
  • uskutečňování odborného doprovodu při rozvoji záměrů do proveditelných projektů
  • podporu při hledání optimálních technických řešení záměrů a projektů
  • propojování žadatelů a projektů stejného nebo podobného charakteru k dosažení vyšší efektivnosti a sdílení a výměny zkušeností
  • popř. další činnosti, které vyvstanou v budoucnosti při implementací OPŽP, které zadá SFŽP.

Konzultační tým RPIM:
1. Mgr. Jaroslav Šlechta – zaměstnanec RRA VM
2. Ing. Ivana Tesaříková – kvalifikovaný energetický auditor
3. RNDr. Otakar Prudil - zaměstnanec RRA VM

V rámci iniciace projektových záměrů je založena speciální emailová schránka pro Vaše dotazy: rpim@rravm.cz

Konzultace na RPIM Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín (viz. kontakty)
Probíhají každé úterý v čase 09.00 – 15.00 hodin.

Způsoby předávání zkušeností:
- formou osobních konzultací
- formou prezentací úspěšně realizovaných projektů v minulém období
- formou konání tzv. odborných seminářů

Kontakty:
V případě zájmu o bližší informace neváhejte kontaktovat naše pracovníky
Prioritní osy 2. a 3. - Mgr. Jaroslav Šlechta, slechta@rravm.cz
Prioritní osa 5. - RNDr. Otakar Prudil, prudil@ravm.cz