ÚvodEvropská územní spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013

Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je určen pro české kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň.

Kdo může žádat o podporu?

Veřejnoprávní instituce a neziskové organizace.

Kdo má OP ČR - Rakousko na starosti?

Řídícím orgánem OP ČR - Rakousko je Úřad polkové vlády Dolního Rakouska, v České republice za něj má coby Národní orgán zodpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Jak je OP ČR - Rakousko financován?

OP ČR - Rakousko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko (OP ČR - Rakousko) spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 107,44 mil. €, které mají být z českých a rakouských národních veřejných zdrojů doplněny o 18,96 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno 69,12 mil. € (cca 1,95 mld. Kč), což činí přibližně 0,26 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

Jaké projekty jsou z OP ČR - Rakousko financovány?

OP ČR - Rakousko obsahuje 3 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí činností, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 51,8 mil. €, tj. 48,2 % OP ČR - Rakousko

Např. posílení spolupráce mezi regionálním hospodářstvím (zvláště malé a střední podniky), univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi, zlepšování dostupnosti a využití stávajících sítí technologií a výzkumu a jejich rozšiřování, zlepšení kvality přeshraniční infrastruktury a vytvoření sítě nabídek služeb cestovního ruchu, snížení omezení sociálních, vzdělávacích a kvalifikačních systémů, zlepšení integrace žen a znevýhodněných skupin, posilování mobility pracovní síly a studentů, zlepšení společenského života v příhraniční oblasti, vypracování přeshraničního programu prevence sociálních rizik, integrovaný záchranný systém a pohotovostní oddíly v přeshraničním regionu apod.

Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 49,2 mil. €, tj. 45,8 % OP ČR - Rakousko

Např. podpora integrovaných dopravních systémů a ekologičtější dopravy, využití telematických aplikací v dopravě, podpora logistiky v kombinované dopravě, harmonizace předpisů SEA, ochrana před přírodními katastrofami a náprava škod vzniklých na životním prostředí, snižování znečištění životního prostředí a vysoké závislosti na fosilních energiích, zavádění systémů environmentálního managementu, realizace a koordinovaná implementace koncepce NATURA 2000, podpora ekologického vzdělávání a vydávání vzdělávacích a propagačních materiálů, podpora přeshraniční koncepce územního plánování, výměna, plánování a monitoring přeshraničních regionálních a územních systémů a aspektů apod.

Technická pomoc

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 6,4 mil. €, tj. 6,0 % OP ČR - Rakousko

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR - Rakousko, výběr projektů, monitoring projektů a programu, poskytování informací a provádění propagace apod.